Wettelijke vermeldingen en Privacy

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN PRIVACY 

UITGEVER EN HOST 

Uitgever: De website www.SAFORELLE.com wordt uitgegeven door S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 18.516.117 euro, met maatschappelijke zetel te 174 Quai de Jemmapes, 75010 Parijs, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 490 493 467
Telefoon: +33 1 42 49 57 57
Directeur publicatie: N. Coudurier

Host: AlterCloud de Cyllene 105 Rue Veuve Lacroix 93, 92000 Nanterre

 

PRIVACYBELEID EN GEBRUIK VAN COOKIES 

1. Persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door SPMD ‘IPRAD GROUP’, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 174 quai de Jemmapes 75010 Parijs, met als doel:
– het creëren van de toegang tot en het beheer van uw professionele zone en het beantwoorden van uw vraag/klacht; en/of
– het beheer van uw contactaanvraag en het beantwoorden van uw vraag/klacht.
Conform de toepasselijke regelgeving en in het bijzonder de Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016, de ‘AVG’ genoemd, is het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebaseerd op het legitieme belang van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ (artikel 6.1.f van de AVG).

Deze gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om aan bovenstaande doelen te voldoen en conform de geldende voorschriften en wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren, meer bepaald:

– Gedurende de looptijd van de vergunning voor het op de markt brengen en gedurende een periode van tien jaar nadat deze vergunning is opgehouden te bestaan voor elke eis met betrekking tot de geneesmiddelenbewaking,
– Gedurende de verkoopperiode van onze andere producten en gedurende een extra periode van tien jaar voor elke eis met betrekking tot het toezicht op medische hulpmiddelen of de cosmeticabewaking van deze producten,
– Gedurende vijf jaar voor de eisen met betrekking tot de kwaliteit van onze producten,
– De tijd om de eis te behandelen en een antwoord te formuleren op elke medische informatieaanvraag aan een patiënt of een klant en vijf jaar voor professionals in de gezondheidszorg,
– Drie jaar vanaf het laatste contact met de aanvrager voor elke consumenten- of commerciële kwestie.

Uw gegevens kunnen door S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ aan de betrokken dienstverleners worden doorgegeven, enerzijds met het oog op het realiseren van de bovengenoemde doelen en anderzijds voor statistische analyse, zonder dat zij u via uw naam kunnen identificeren (zie ook de rubriek ‘Cookies’).
Uw gegevens kunnen, enkel voor de bovengenoemde doelen, worden doorgegeven aan derde dienstverleners die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Vooraf zal S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ alle nodige maatregelen en garanties nemen om deze overdracht veilig te laten verlopen.
Conform de geldende wetgeving hebt u het recht op toegang, rechtzetting en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, het recht op de overdraagbaarheid van deze gegevens en het recht op beperking van de verwerking. U hebt ook het recht om na uw overlijden richtlijnen op te stellen voor de verwerking van deze gegevens.
U kunt al deze rechten uitoefenen door ons een e-mail of een brief te sturen naar bovenstaand adres. Dien uw aanvraag in samen met een identiteitsbewijs.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), meer bepaald op de website www.cnil.fr.
Voor alle informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL www.cnil.fr raadplegen.

 

2. Cookies

Wanneer u onze website www.laboratoirecarrare.com bezoekt, en als u daarvoor toestemming hebt gegeven, worden er cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet geplaatst.

Een cookie is een reeks gegevens, meestal klein van formaat en geïdentificeerd door een naam, die naar uw browser kan worden verzonden door een website waarmee u verbinding maakt. Uw webbrowser bewaart deze voor een bepaalde periode en stuurt de cookie terug naar de webserver elke keer u opnieuw verbinding maakt. Cookies maken het mogelijk om het toestel te identificeren waar ze tijdens hun geldigheidsperiode worden geplaatst en om bepaalde informatie met betrekking tot uw parcours op te slaan (dit om het browsen op de websites te vereenvoudigen of om u inhoud aan te bieden aangepast aan uw interesses).

Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt, namelijk :

Cookies om het mediumbereik te meten: aan de hand van deze cookies kan het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de bezoekersactiviteit enz. worden gemeten om statistieken op te stellen en de werking van onze website te verbeteren.

Deze cookies worden geplaatst en gebruikt door Google Analytics, een derde partij die statistische analyse aanbiedt.

U kunt ervoor kiezen om cookies en statistische analyses van uw browsegegevens te weigeren door naar de pagina [link naar pagina] te gaan.

Cookies van derden om de interactiviteit van de website te verbeteren (sociale cookies): Met deze cookies kunnen de gebruikers van onze website pagina’s en inhoud delen via sociale netwerken van derden.

Ze traceren eveneens het browsegedrag van de internetgebruiker, of u deze netwerken al dan niet gebruikt en of u al dan niet verbonden bent met een sociaal netwerk tijdens het browsen. Ze kunnen ook gebruikt worden voor commerciële en/of reclamedoelen (bijvoorbeeld: reclame/targeting op sociale netwerken).

S.P.M.D ‘IPRAD GROUP’ heeft geen controle over dit proces en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze gegevens door sociale netwerken. Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens inzake sociale netwerken kunt u het privacybeleid van de betreffende sociale netwerken van derden raadplegen.

Wij herinneren u eraan dat cookies u niet kunnen identificeren en dat de bewaartijd van de informatie die de cookies opslaan op uw computer maximaal dertien maanden bedraagt.

Deze cookies worden enkel geplaatst als:

  • u ze aanvaardt (door te klikken op de knop ‘aanvaarden’ in de banner die u informeert over het gebruik van cookies) of wanneer u verder blijft browsen op de website door een volledig andere pagina te bezoeken dan de pagina die u bij de eerste verbinding met de website bezocht;
  • u verder bent blijven browsen zonder de tracker cookies in te stellen, nadat u op de knop ‘[naam knop]’ van de banner hebt geklikt die u informeert over het gebruik van cookies.

Deze overeenkomst is geldig voor een periode van dertien maanden vanaf de eerste plaatsing op uw toestel. Aan het einde van deze periode zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd door een informatiebanner weer te geven.

U kunt uw cookies op elk moment instellen om ze te aanvaarden of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1.De informatie op onze website vormt onder geen beding een medisch advies. Bijgevolg kan het raadplegen van de website op geen enkele manier gelijkstaan aan het inwinnen van een gepersonaliseerd advies bij een arts (huisarts, kinderarts…). Deze is als enige bevoegd om u een advies te geven aangepast aan uw specifieke situatie.

Om dezelfde redenen moet u geen rekening houden met de informatie die beschikbaar is op de website om een diagnose te stellen of een behandeling te bepalen, zonder eerst een professional in de gezondheidszorg te raadplegen. Bijgevolg erkent u dat de aansprakelijkheid van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ niet mag worden ingeroepen krachtens de informatie en diensten die op de website worden aangeboden en stemt u ermee in dat het gebruik van dergelijke informatie en diensten enkel onder uw volledige verantwoordelijkheid, controle en beheer valt.

 

2.Wij verbinden ons ertoe ons uiterste best te doen om de toegankelijkheid tot onze website te waarborgen.

Wij behouden ons echter het recht voor om de toegang tot de volledige website of een deel ervan te onderbreken of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of technische problemen die de verbinding met de website of de beschikbaarheid ervan beïnvloeden of die een impact hebben op de server waarop de site wordt gehost, of die schade aan de computers van de gebruikers zouden kunnen veroorzaken.

 

3.Onze website bevat een aantal hyperlinks naar andere websites. S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het verzamelen van persoonsgegevens op deze websites is onderworpen aan de eigen gebruiksvoorwaarden van deze websites. In elk geval moet voor het aanmaken van hyperlinks naar onze website de voorafgaande toestemming van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ worden gevraagd.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Onze website ‘www.SAFORELLE.com’ wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Alle elementen, zoals teksten, menu’s, software en applicaties, animaties, afbeeldingen, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, geluiden, muziek, enz. zijn exclusief eigendom van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ of derden, waarvan S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ de gebruikersrechten bezit voor de website.

Zo is S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ ook de enige eigenaar van de handelsmerken en logo’s die op de website worden gebruikt om te verwijzen naar het bedrijf, de gekoppelde bedrijven en producten. Bovendien is S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ de enige eigenaar van alle technische informatie, patenten en knowhow met betrekking tot de producten waarnaar de website kan verwijzen of die op de website kunnen worden weergegeven.

Onder deze voorwaarden is elke reproductie of weergave of verspreiding van alle of een deel van de hierboven vermelde elementen die op onze website en op de volledige of een deel van de website in het algemeen staan, strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’.

 

CONTACTFORMULIEREN EN VERZOEK TOT TOEGANG TOT DE PROFESSIONELE ZONES// DISCLAIMERS

1. Contactformulier: 

Om te voldoen aan de meest recente regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het kader van ons streven naar transparantie ten opzichte van u, herinneren wij u eraan dat de informatie die via het onderstaande vragenlijst wordt verzameld, zal worden verwerkt door de onderneming S.P.M.D., ‘IPRAD GROUP’, de verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te 174, quai de Jemmapes 75010 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 490 493 467, met het oog op het beheer van uw verzoek om informatie of uw klacht. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens in het kader van dit doel is het legitieme belang (artikel 6.1.f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De gegevens die zo worden verzameld, zijn essentieel voor deze verwerking en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de bevoegde diensten van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’ en door de dienstverleners die betrokken zijn bij de realisering van de bovengenoemde doelen. Uw gegevens worden in Frankrijk bewaard voor de tijd die nodig is om aan het bovenstaande doel te voldoen en conform de geldende voorschriften en wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren zoals uiteengezet in de eerste paragraaf van ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens [link naar pagina].

U hebt het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, het recht op de overdraagbaarheid van deze gegevens en het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens. U hebt ook het recht om na uw overlijden richtlijnen op te stellen voor de verwerking van deze gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de algemene directie van S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’, per e-mail of per post naar bovenstaand adres. Dien deze aanvraag in samen met een kopie van een identiteitsbewijs.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), meer bepaald op de website. Voor alle informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL www.cnil.fr raadplegen.

 

2. Aanvraagformulier voor toegang tot de professionele zones: 

Om te voldoen aan de meest recente regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het kader van ons streven naar transparantie ten opzichte van u, herinneren wij u eraan dat de informatie die via het onderstaande formulier wordt verzameld, zal worden verwerkt door de onderneming S.P.M.D. ‘IPRAD GROUP’, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 28 736 102 euro, met maatschappelijke zetel te 174 Quai de Jemmapes, 75010 Parijs, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 490 493 467, met als doel een toegang en beheer op te zetten van uw professionele zone en om uw verzoeken tot informatie of uw eisen te beheren. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens in het kader van dit doel is het legitieme belang (artikel 6.1.f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De aldus verzamelde gegevens zijn onmisbaar voor deze verwerking en zijn uitsluitend bestemd voor de bevoegde diensten van SPMD ‘IPRAD GROUP’ en voor dienstverleners die in het kader van de bovengenoemde doelen optreden. Uw gegevens worden in Frankrijk bewaard voor de tijd die nodig is om aan het bovenstaande doel te voldoen en conform de geldende voorschriften en wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren zoals uiteengezet in de eerste paragraaf van ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens [link naar pagina].

U hebt het recht op toegang, rechtzetting, verwijdering en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben, het recht op de overdraagbaarheid van deze gegevens en het recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens. U hebt ook het recht om na uw overlijden richtlijnen op te stellen voor de verwerking van deze gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de algemene directie van SPMD ‘IPRAD GROUP’, per post op bovenstaand adres. Dien deze aanvraag in samen met een kopie van een identiteitsbewijs.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), meer bepaald op de website. Voor alle informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL www.cnil.fr raadplegen. ”

 

INFORMATIEBANNER INZAKE COOKIES

Wat betreft cookies geeft de CNIL aan dat de internetgebruiker die de website van een uitgever bezoekt, geïnformeerd moet worden door een banner:

  • over het precieze doel van de gebruikte cookies;
  • over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze cookies en de instellingen te wijzigen door op een link in de banner te klikken;
  • over het feit dat verder surfen gelijk is aan instemmen met het plaatsen van cookies op het toestel

Alle websites van IPRAD gebruiken echter cookies voor verschillende doelen die niet enkel beperkt zijn tot het meten van het mediumbereik (Google Analytics) en op de toekomstige institutionele site zal dit hetzelfde zijn:

Daarom is het nodig om in de banner het doel van de cookies te vermelden die door Youtube, Google Accounts, Facebook of AddThis worden geplaatst.

Bovendien moet de banner de gebruikers de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen de cookies: Daarom moet er een knop worden geplaatst die verwijst naar het cookiebeleid en dient er een parametrering te worden aangeboden waarmee de gebruikers van de website elk van de cookies kunnen aanvaarden of weigeren die door derde bedrijven worden geplaatst.